austria

Styria

Mountain Lifts | Mountain Huts

Mountain lifts in Styria
Open mountain lifts

4

/

8

lifts

37

/

47

lifts

3

/

5

lifts

5

/

14

lifts

17

/

19

lifts

12

/

15

lifts

6

/

8

lifts

3

/

4

lifts

5

/

5

lifts

6

/

8

lifts

3

/

3

lifts

4

/

4

lifts

8

/

9

lifts

12

/

14

lifts

8

/

9

lifts

13

/

15

lifts

21

/

25

lifts

7

/

8

lifts

7

/

8

lifts

27

/

32

lifts

5

/

9

lifts

42

/

44

lifts

10

/

10

lifts

49

/

58

lifts

3

/

3

lifts

12

/

12

lifts

4

/

6

lifts

4

/

4

lifts

29

/

30

lifts

17

/

18

lifts

24

/

24

lifts

13

/

13

lifts

6

/

10

lifts

22

/

23

lifts

4

/

5

lifts

5

/

7

lifts

65

/

69

lifts

22

/

26

lifts

5

/

8

lifts

3

/

4

lifts

83

/

86

lifts

28

/

39

lifts

8

/

11

lifts

66

/

78

lifts

28

/

32

lifts

9

/

9

lifts

6

/

12

lifts

8

/

15

lifts

13

/

14

lifts

4

/

4

lifts

44

/

48

lifts

0

/

1

lifts

!Usually the skiing season starts early December here

0

/

10

lifts

0

/

5

lifts

0

/

3

lifts

0

/

7

lifts

0

/

3

lifts

0

/

25

lifts

0

/

17

lifts

0

/

1

lifts

!Usually the skiing season starts early April here

0

/

2

lifts

0

/

7

lifts

0

/

5

lifts

0

/

6

lifts

0

/

2

lifts

0

/

10

lifts

0

/

16

lifts

0

/

20

lifts

0

/

5

lifts

0

/

1

lifts

!Usually the skiing season starts mid May here

0

/

5

lifts

0

/

1

lifts

!Usually the skiing season starts late April here

0

/

13

lifts

0

/

26

lifts

0

/

6

lifts

0

/

4

lifts

0

/

1

lifts

0

/

6

lifts

!The planned season start is 17 Mar

0

/

10

lifts

0

/

3

lifts

!Usually the skiing season starts early April here

0

/

27

lifts

0

/

1

lifts

!Usually the skiing season starts late April here

0

/

7

lifts

!Usually the skiing season starts early December here

0

/

2

lifts

0

/

9

lifts

0

/

4

lifts

0

/

17

lifts

0

/

1

lifts

!Usually the skiing season starts early April here